preloader icon

Cíle hnutí NAŠE MĚSTO 2018 - 2022


Vážení spoluobčané,


v uplynulém volebním období jsme úspěšně dokončili a splnili mnoho našich volebních cílů, které dnes už všichni považujeme za samozřejmou součást života v našem městě. Nebylo jednoduché prosadit tyto sliby a cíle v pozici menšinového koaličního partnera. Naším nejnáročnějším úkolem bylo nastavit transparentní pravidla k obnově důvěry v radnici. To se nám zčásti podařilo díky prosazení soutěžení zakázek, zveřejňováním smluv na stránkách města a transparentním nakládáním s majetkem města. Z těch nejvýznamnějších počinů si připomeňme alespoň několik:
 
 • snížení daně z nemovitostí (tento bod mělo v programu pouze naše město frýdek-místek a ano)
 • snížení zadlužení města z 340 mil. kč na 64 mil. kč
 • finanční autonomie pro městské části frýdku-místku
 • transparentní desatero – soutěžení zakázek, zveřejňování smluv atd.
 • poplatky za odpad pro děti do věku 3 let zdarma
 • dvojnásobné snížení cen tepla společností distep
 • zahájení výstavby obchvatu města
 • zrušení městských ubytoven
 • komplexní likvidace heren ve městě
 • likvidace nebezpečné skládky skatulův hliník
 • péče o zeleň, nové květinové záhony, arboretum
 • péče o památky, jejich záchrana
 • zvelebování veřejného prostoru a podpora oprav historických fasád
 • zateplování fasád domů (celkem 11 domů během 3 let), úspora energií
 • opravy bytového fondu včetně bytů pro seniory
 • nové centrum pro seniory
 • opravy hasičských stanic frýdek-místek, chlebovice, lískovec, skalice
 • zateplení a opravy budov mateřských a základních škol
 • nová dětská hřiště (včetně oplocení) a sportoviště
 • zastavení výstavby obalovny v lese v chlebovicích
 • zastavení holoseče v lipinském lese
 • memorandum o spolupráci mezi městem a společností slezan
 • nová výrobní hala společnosti blanco pro 120 zaměstnanců (po dohodě s investorem)
 • nádoby na biologický odpad (obzvlášť populární)
 • a mnohé další...
Jak vidíte, našich úspěchů opravdu nebylo málo, a proto bychom chtěli pokračovat v dalších projektech, které Vám předkládáme.

Našich pět programových cílů zahrnuje nejdůležitější oblasti v životě města. Pokud bude město dobře fungovat, pak budou lidé v něm spokojeně žít. V letošních volbách máme šanci změnit zavedené poměry, zarazit populistické snahy o udržení se u moci za každou cenu a naopak prosadit skutečné plnění potřebných a strategických záměrů prospěšných městu a všem jeho občanům. Naše cíle v konkrétních bodech ale nemůžeme splnit bez Vaší podpory. Čím více hlasů získáme, tím větší mandát nám dáte pro jejich splnění.

Děkujeme.

MĚSTO ATRAKTIVNÍ A ZDRAVÉ

zvelebování veřejného prostoru - památky, zeleň, květiny, fasády, chodníky, čistota města / péče o obyvatele / nový relaxační volnočasový areál / zdravé životní prostředí / poplatky za odpad - pro děti do věku 15 let zdarma / podpora mládežnického sportu.

Dále chceme:
 • Prosadit  osvobození od poplatků za odpady pro děti do 15 let věku
 • Zajistit pravidelnou údržbu a důsledné ruční zametání chodníků a cest
 • Stavět chodníky v lepší kvalitě s novými obrubníky
 • Zajistit příspěvek města Frýdek-Místek z programu na zlepšení životního prostředí na vybudování kanalizačních přípojek pro občany v městských částech Chlebovice, Lysůvky, Skalice, Zelinkovice
 • Vysazovat nové stromy, revitalizovat Frýdecký les
 • Rozšířit arboretum o zahradu růží
 • Pečovat o památky, zajistit více prostředků do Fondu regenerace
 • Pečovat o fasády a finančně posílit Fond na obnovu historických a historizujících fasád 
 • Umisťovat ve veřejném prostoru umělecké artefakty včetně pomníků
 • Vybudovat nový naučný rodinný park v Místeckém lese na 20 ha propojený s rekreační oblastí Olešná (podobný parku Mirakulum v Milovicích)
 • Podporovat Faunapark
 • Vybudovat relaxační volnočasový areál na ul. 28. října
 • Rozšířit Centrální hřbitov ve Frýdku
 • Revitalizovat městské vnitrobloky včetně sídlišť
 • Revitalizovat sídliště Riviéra, Růžový pahorek
 • Rekonstruovat dětská hřiště a sportoviště
 • Vybudovat halu Krystal (v případě získání významné dotace)
 • Dokončit stavbu Skateparku
 • Vybudovat cyklistický ovál
 • Vybudovat nový plavecký areál s 50m bazénem
 • Vybudovat komunitní centrum pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené jako analogie k domu seniorů (v zahraničí tato centra provozují během podzimu, zimy a jara každá větší města jako prostor pro přednášky, možnost provozu kavárny, workshopů, dětského koutku apod.)
 • Podporovat širší výsadbu zeleně jako „čističe“ ovzduší, např. mechové zdi, palouky a ostrůvky
 • Umísťovat světelné ukazatele stupně znečištění ovzduší v daný den na klíčových místech ve městě – vlakové nádraží, autobusové nádraží, náměstí, poliklinika, nemocnice apod. vyzývající řidiče k omezení provozu auta v tento den, případně k nevyjíždění, a doporučující obyvatelům omezení nezbytného pobytu venku
 • Zavést alergologickou poradnu pro děti a rodiče ve školkách jako jedno z řešení problému vzrůstajícího počtu malých alergiků, protože včasné odhalení alergií znamená snížení počtu astmatiků ve vyšším věku

MĚSTO DOSTUPNÉ A MOBILNÍ

dopravní infrastruktura / prostupnost města - symbióza mezi chodci, cyklisty a řidiči /nové cyklostezky / dokončení obchvatu a humanizace průtahu městem / koncepční řešení parkování / zachování MHD zdarma

Dále chceme:
 • Vybudovat nové cyklostezky (Olešná – Palkovice, Místecký les)
 • Propojit Frýdek s Místkem pro pěší a cyklisty novým valem přes železnici v místě Jižní svahy – Faunapark dle Územní studie č. 2
 • Zkvalitnit úroveň provozování MHD
 • Vybudovat mosty přes obchvat Frýdku-Místku
 • Zajistit součinnost města s investorem a zhotovitelem obchvatu
 • Zhotovit nové dopravní studie reflektující obchvat a současnou složitou dopravní situaci včetně napojení areálů Slezanu
 • Vybudovat průchozí bulvár ze Slezské na vlakové nádraží ČD, budoucí dopravní terminál
 • Vytvořit koncepci parkování ve městě, nová parkoviště šetrná k životnímu prostředí (sídliště Slezská, Riviéra apod.)
 • Stavět osvětlené přechody, odstranit dopravně nebezpečná místa apod.
 • Rekonstruovat Rubikovu křižovatku a další mosty

MĚSTO CHYTRÉ, VZDĚLANÉ A KULTURNÍ

vzdělání je investice do budoucnosti - komplexní péče o školy, žáky a učitele / živá a pestrá kultura / rekonstrukce Národního domu a přístavba Nové scény.

Dále chceme:
 • Podporovat finančně a metodicky polytechnickou výchovu a robotiku v mateřských a základních školách
 • Vybudovat centrum vzdělávání „EDUFIM“ pro žáky a veřejnost v prostorách budovy ve vlastnictví města Frýdek-Místek (Národní dům, kino P. Bezruče apod.)
 • Zahájit projekt „Zdravé dítě“ formou příspěvku na plavecký výcvik předškoláků a ozdravný pobyt žáků vybraného ročníku prvního stupně základních škol
 • Podporovat grantově základní a mateřské školy při zavádění a při realizaci alternativních metod výuky, včetně podpory pedagogů – inovátorů v rámci domácích a zahraničních stáží
 • Podporovat legislativně a metodicky školské organizace zřízené městem Frýdek-Místek, včetně vybudování informačního portálu o novinkách v oblasti školství a kultury
 • Využívat maximálně finanční prostředky z fondů EU a MŠMT ČR určené mateřským a základním školám a školským zařízením zřizovaným městem Frýdek-Místek, včetně metodické a odborné výpomoci žadatelům
 • Zpracovat vizi dalšího rozvoje mateřských a základních škol a školských zařízení pro období 2018 – 2024 ve spolupráci s odbornou veřejností a zástupci zúčastněných organizací
 • Dokončit rekonstrukce objektů mateřských a základních škol – střechy, kanalizace, inženýrské sítě, tělocvičny, šatny (např. tělocvična Základní školy v Chlebovicích)
 • Zavést nový systém profesionální údržby školských budov
 • Zajistit příspěvek města na zahraniční stáže učitelů
 • Provést rekonstrukci Městské knihovny v Místku
 • Provést rekonstrukci Národního domu a přístavbu Nové scény
 • Vybudovat novou městskou galerii v budově bývalé Moravia Banky, rekonstruovat foyer kina Vlast
 • Podporovat a financovat transparentně tradiční kulturní akce i nově vznikající projekty

MĚSTO BEZPEČNÉ A ODPOVĚDNÉ

důsledné potírání zdrojů kriminality / péče o mládež, seniory a sociálně potřebné / prevence kriminality - projekty a programy pro děti a mládež / nový domov seniorů / nová služebna městské policie

​Dále chceme:
 • Vybudovat domov pro seniory z budovy hotelu Centrum
 • Vytvořit v domech zvláštního určení (DZÚ) několik bezbariérových bytů (nájemci bytů v DZÚ by nemuseli v případě zhoršení zdravotního stavu hledat jiné možnosti ubytování - v současné době je bydlení pro vozíčkáře nevyhovující, byt nemá bezbariérové úpravy a nájemci občas žádají o souhlas města s provedením úprav na vlastní náklady)
 • Zrušit užívání bytu ve všech domech města i v domech pro seniory v případech porušování pravidel občanského soužití a domovního řádu nájemcům, kteří svým chováním a činy obtěžují jiné nájemníky
 • Instalovat dohledový kamerový systém u všech domů pro seniory pro zvýšení jejich bezpečnosti
 • Rekonstruovat byty pro seniory
 • Dokončit rekonstrukci bytových jader v Penzionu pro seniory na ul. Lískovecké
 • Zařídit nové sídlo Městské policie Frýdek-Místek na ul. Těšínská
 • Potírat obchod s bídou s důrazným ne ubytovnám

MĚSTO NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

stabilní a moderní infrastruktura / finanční stabilita / ekonomický rozvoj / péče o městský majetek / bytová politika / smysluplné investice města

Dále chceme:
 • Rozšířit bytový fond SMFM rekonstrukcí vhodných  dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostor
 • Pokračovat v provádění podstatných oprav bytů s cílem postupného  odstranění jejich zanedbanosti, za tímto účelem vracet příjmy z nájemného v maximální možné míře zpět do bytového fondu
 • Pokračovat v revitalizaci bytových domů, s cílem prodloužení životnosti budovy a snížení energetické náročnosti bydlení, využívat k tomuto v maximální míře dotace
 • Provést postupně rekonstrukci domů na ul. Míru s cílem odstranit sociálně vyloučené lokality a zlepšit podmínky bydlení jak pro nájemce bytů v domech na ul. Míru, tak pro soukromé vlastníky domů v této lokalitě
 • Zajistit bezbariérové bydlení pro imobilní nájemce
 • Provést opravy městských domů (především elektroinstalace, kanalizace) na ul. Anenská, na Aleji, Sadová apod.
 • Zavést kanalizaci v městských částech Chlebovice, Skalice, Zelinkovice
 • Zachovat finanční autonomii městských částí

aktuálně zastupitelé kandidátka 2022 program program 2022 odkazy kontakt  
Naše Město F-M
E-mail: zastupitele@nasemestofm.cz

facebook instagram youtube mail
© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena - politické hnutí NAŠE MĚSTO F-M