preloader icon

Stanovy a orgány hnutí NAŠE MĚSTO F-M


Výbor hnutí NAŠE MĚSTO F-M


předseda: Petr Korč
místopředseda: Jiří Kajzar


členka: Kamila Šponerová
člen: Zbyněk Šostý
člen: Tomáš Pyško
člen: Miroslav Bártek
člen: Tomáš Chlebek
člen: Dalibor Horečka
člen: Marcel Drabina
 

Stanovy hnutí NAŠE MĚSTO F-M


Článek I. – Úvodní ustanovení
 1. Název politického hnutí je Naše Město F-M, zkratka NMFM (dále jen hnutí).
 2. Hnutí je právnickou osobou, působící na území České republiky.
 3. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č.424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Statutárním orgánem hnutí je výbor hnutí.
 5. Sídlem hnutí je Frýdek-Místek ,ul.J.V.Sládka,35

Článek II. – Programové cíle hnutí
Situace v našem městě nás vede k přesvědčení, že vedle zavedených politických stran s celostátní působností, by mělo mít možnost politicky působit také společenství nestranných a nezávislých občanů, kteří se chtějí angažovat a ovlivňovat záležitosti obce k jejímu prospěchu a rozvoji. Toto společenství, ve formě politického hnutí Naše Město F-M (dále jen hnutí), které jsme se tímto rozhodli založit, je otevřeno pro všechny občany města, kteří se ztotožní s principy a cíli hnutí a budou ochotni je prosazovat v reálné politické činnosti. Základním cílem hnutí je zlepšení kvality života ve městě ve všech jeho sférách,nezadlužovat město a starat se o majetek města s péči dobrého hospodáře.  Realizace tohoto základního cíle v obecné podobě nekončí jedním volebním obdobím, ale má stále platnost a je závislá na splnění dalších programových principů a cílů hnutí:

Obecné principy hnutí
 • Místní příslušnost řízení: hnutí bude řízeno místním voleným orgánem bez účasti celostátního ústředí. O programu a činnosti hnutí budou rozhodovat ti, kteří na věci mají největší zájem, a to občané města Frýdek-Místek.
 • Věcnost řešení: návrhy řešení problémů města budou vycházet z odborných zdrojů a nebudou poplatné stávajícím ideologickým platformám.
 • Kvalifikovaný a odborně způsobilý tým: budeme angažovat odborníky na danou problematiku města a nabídneme účast v hnutí osobnostem města.
 • Otevřenost: chceme prosazovat principy občanské samosprávy a nabídneme nestraníkům angažovat se a převzít díl odpovědnosti za své město.

Programové cíle hnutí:
 1. Permanentní kultivace veřejného prostoru
 2. Bezpečnost občanů a odstranění všech potenciálních zdrojů kriminality
 3. Zachování finančních zdrojů pro příští generace
 4. Odpovědné hospodaření – péče o majetek města a jeho společností
 5. Odborná a finanční stabilizace základních funkcí města
 6. Ekonomický rozvoj města

Článek III. – Členství
 1. Členem hnutí se může stát každý občan České republiky starší 18 let, který souhlasí se stanovami a politickým programem hnutí a není členem jiného politického hnutí nebo politické strany a splňuje další podmínky stanovené zákonem.
 2. Občan se stává členem hnutí na návrh výboru hnutí, podáním přihlášky a souhlasnou volbou na členské schůzi hnutí.
 3. Zánik členství může být z těchto důvodů:
        a)        vyloučením na návrh výboru hnutí a potvrzením  na členské schůzi.
        b)       písemným prohlášením člena o ukončení členství
        c)        nezaplacením členského příspěvku v plné výši po 1 písemné urgenci
        d)       vstupem do jiného politické hnutí či strany
        e)        ztrátou způsobilosti k právním úkonům
        f)        smrtí člena

Členové hnutí mají právo účastnit se jednání členské schůze hnutí, volit, být voleni do všech orgánů hnutí, vznášet připomínky, svobodně diskutovat a mají právo na informace od orgánu hnutí. Zároveň jsou povinni svou činnosti nepoškozovat dobré jméno hnutí, plnit jim svěřené úkoly, dodržovat stanovy, platit řádně a včas příspěvky, plnit usnesení orgánů hnutí a prosazovat programové cíle hnutí v praxi. Členové hnutí za závazky hnutí neodpovídají.

Článek IV. Orgány hnutí

a) Nejvyšším orgánem hnutí je členská schůze. Schází se podle potřeby hnutí, nejméně však 2x ročně. Schůzi svolává výbor hnutí nebo mimořádně předseda výboru hnutí, když o to požádá minimálně 30 % všech členů hnutí ve formě písemné či elektronické žádosti předsedovi hnutí. Každý člen hnutí má na členské schůzi 1 hlas. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina všech členů hnutí. Hlasování je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Členská schůze se svolává minimálně 10 dnů předem. Členská schůze:
 • volí předsedu a zapisovatele průběhu členské schůze
 • schvaluje programové cíle hnutí
 • schvaluje volební program hnutí
 • schvaluje kandidátní listiny hnutí
 • schvaluje vyloučení a přijetí člena hnutí
 • schvaluje výši členských příspěvků
 • schvaluje stanovy a jejich změny včetně změny názvu hnutí
 • rozhoduje o odměňování členů orgánů hnutí a o odměně likvidátora
 • rozhoduje o schválení činnosti likvidátora a schvaluje likvidátorem navržené rozdělení majetkového zůstatku
 • schvaluje každoroční zprávu předsedy výboru hnutí o činnosti hnutí
 • schvaluje účetní závěrku hnutí
 • schvaluje výroční finanční zprávu hnutí, kterou má hnutí povinnost předložit následně Poslanecké sněmovně dle zákona č.424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • schvaluje zprávu kontrolní a smírčí komise
 • schvaluje rozpočtový plán na příští rok
 • rozhoduje o otázkách, které si pro rozhodování vyhradí

Členská schůze rozhoduje rovněž o následujících otázkách:
 • volí předsedu a místopředsedu výboru hnutí
 • voli členy výboru hnutí a rozhoduje o počtu členů výboru hnutí
 • volí předsedu Kontrolní a smírčí komise
 • voli členy Kontrolní a smírčí komise
 • rozhoduje o vytvoření nových orgánů hnutí a o jejich kompetenci
V případě těchto je však pro schválení nezbytná nadpoloviční většina všech hlasovacích práv.

Do působnosti členské schůze dále patří následující otázky s tím, že v rozhodování o nich se vyžaduje pro rozhodnutí členské schůze minimálně dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů:
 • rozhodování o zrušení nebo přeměně hnutí
Členové hnutí berou na vědomí, že nepředložením výroční finanční zprávy hnutí ve lhůtě podle zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách se politická hnutí ruší dle § 13 odst. 1 písm. b) dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích. V zájmu zabránění riziku případného rizika zániku hnutí, se proto ujednává, že případné neschválení dané finanční zprávy členskou schůzí nebrání jejímu předložení poslanecké sněmovně a to zvlášť v případech, kdy dojde k časové tísni.

b) Výbor hnutí (dále jen výbor) je statutárním orgánem hnutí a jedná jeho jménem navenek. Skládá se z předsedy výboru (dále též předseda), místopředsedy výboru hnutí (dále též místopředseda) a dalších 5- 9 členů. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Za výbor jedná navenek a podepisuje předseda nebo místopředseda. Každý z nich má právo podepisovat listiny jménem hnutí samostatně. Osoba oprávněná jednat jménem  hnutí připojí k svému podpisu i funkční označení. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Výbor se schází dle potřeby hnutí, ale nejméně 1 za 3 měsíce a ze svého jednání pořizuje zápis. Výbor je usnášeníschopný pokud se sejde nadpoloviční většina jeho členů. Výbor navrhuje na jednání členské schůze nové členy hnutí a rovněž navrhuje členy na vyloučení. K odsouhlasení navržených usnesení či závěrů jednání výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Jednání výboru svolává jeho předseda nebo místopředseda.

Výbor má povinnost dále
 • zajišťovat plnění usnesení schválených členskými schůzemi
 • zpracovávat účetní závěrky
 • zpracovávat výroční finanční zprávu hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a překládá tuto Poslanecké sněmovně.
 • zpracovávat rozpočtový plán na příští rok
 • zpracovávat návrh změn stanov hnutí
 • svolávat členské schůze, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak
 • navrhovat členy hnutí na vyloučení a překládá daný návrh členské schůzi
 • rozhodovat o otázkách, které nejsou v kompetenci jiného orgánu hnutí
Předseda má povinnost zpracovat každoročně zprávu o činnosti výboru, kterou předkládá členské schůzi ke schválení a dále má povinnost svolávat členskou schůzi v případech, kdy tak stanoví tyto stanovy. Dále má předseda povinnost do okamžiku zvolení předsedy členské schůze řídit zasedání členské schůze a pořídit o jeho zasedání písemný zápis. V době nepřítomnosti předsedy má povinnost řídit členskou schůzi do okamžiku zvolení jiného předsedy členské schůze místopředseda s tím, že předseda i místopředseda mohou touto povinnosti pověřit jiného člena výboru. Pravidla ohledně povinnosti předsedat členské schůzi do okamžiku zvolení předsedy platí obdobně pro povinnost pořizovat zápis z členské schůze. Předseda má dále povinnost předložit Poslanecké sněmovně finanční zprávu hnutí dle zákona č.424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Namísto předsedy tak může učinit také místopředseda nebo pověřený člen výboru. Předseda má dále povinnost dohlížet na činnost zbývajících členů výboru včetně místopředsedy a usilovat o vzájemnou spolupráci mezi členy tohoto orgánu.

c) Kontrolní a smírčí komise je kontrolním a smírčím orgánem hnutí (dále jen Komise). Tvoří ji předseda Komise a 2 členové. Úkolem předsedy Komise je kromě samotné kontrolní činnosti také povinnost dohlížet na činnost zbývajících členů Komise a usilovat o vzájemnou spolupráci mezi členy tohoto orgánu. Komise je ve své činnosti nezávislá, provádí kontrolu dodržování stanov, vnitrostranických norem a řádů, hospodaření a dodržování politického programu a cílů hnutí. Dále Komise řeší spory mezi jednotlivými členy hnutí a navrhuje řešení sporů. Člen Komise nemůže být zároveň členem výboru, ale předseda Komise má právo účastnit se jednání výboru bez práva hlasovat. K odsouhlasení navržených usnesení či závěrů jednaní je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů Komise. Závěry a návrhy Komise jsou bezodkladně projednány na termínově nejbližším zasedání členské schůze. Členové Komise mají povinnost účastnit se členské schůze a zodpovědět případné dotazy členů hnutí, jejich případná nepřítomnost neplatnost usnesení členské schůze nezpůsobí.

Článek V – společné zásady

Volby:
 1. Volby všech zmíněných orgánů hnutí se provádí vždy tajným hlasováním a stejným způsobem se postupuje u schvalování všech návrhů personálního charakteru.
 2. Všichni členové orgánů hnutí jsou voleni na období 2 let.
 3. Každý člen orgánů má jeden hlas
 4. O jednáních orgánů se pořizuje zápis. Zápisy podepisuje předseda daného orgánů a zapisovatel, jedná-li se o osobu odlišnou.
 5. K zápisům z členských schůzí se pořizují prezenční listiny a přítomní členové jsou je povinni podepsat.
 6. Usnesení členské schůze a orgánů hnutí jsou závazná pro všechny členy hnutí, nevyplývá – li z jejich povahy něco jiného.
 7. Na platnost rozhodnutí orgánů nemá vliv, dojde-li k porušení pravidel ohledně jejich svolání nebo rozhodování na nich nepatrným způsobem.
Článek VI – Zásady hospodaření

Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle zákona č.424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hnutí podle pravidel rozdělení, která stanoví členská schůze. Hnutí může nabývat majetek a hospodařit s ním podle vlastního uvážení, vždy však v mezích zákona. Vyúčtování rozpočtu je schvalováno členskou schůzí. Rozpočet nesmí být ztrátový. Hnutí odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Odměňování členů orgánů hnutí je čistě v kompetenci členské schůze. Nerozhodne-li o odměně členská schůze, má se za to, že výkon je bezplatný.

Článek VI Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

V případě, že hnutí bude zrušeno na základě rozhodnutí členské schůze, zákona či rozhodnutím soudu, hnutí vstoupí do likvidace. Členové hnutí tímto berou na vědomí, že v případě, že se hnutí zruší dobrovolným rozhodnutím členské schůze, jsou povinni ze zákona jmenovat současně likvidátora. Likvidátora se hnutí zavazuje zvolit i v jiných případech zrušení hnutí s likvidací.

O způsobu likvidace hnutí bude rozhodovat a likvidaci hnutí bude provádět likvidátor. Nevyplývá – li ze zákona jinak, je likvidátor povinen činit při likvidaci pouze úkony směřující k ukončení činnosti hnutí. Na likvidaci se použijí dále ustanovení právní úpravy. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazku v případě zrušení hnutí a který nepřipadne státu, se rozdělí rovnoměrně mezi členy hnutí s tím, že likvidátor má nárok na přiměřenou odměnu za likvidaci. O odměně likvidátora a o schválení činnosti likvidátora včetně rozdělení majetkového zůstatku bude rozhodovat členská schůze. V případě zrušení hnutí s likvidací, podává návrh na výmaz hnutí likvidátor po skončení likvidace.

Článek VII – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem a byly pořízeny ve třech vyhotoveních. Členové přípravného výboru se stávají automaticky okamžikem zápisu hnutí do rejstříku stran a hnutí jeho členy. První členskou schůzi může svolat kterýkoliv člen přípravného výboru s tím, že tento bude do okamžiku zvolení předsedy členské schůze danou členskou schůzi řídit a do okamžiku zvolení zapisovatele bude pořizovat zápis z členské schůze.  Programem první členské schůze bude zejména přijímání nových členů hnutí a volba členů orgánů hnutí. K ustanovení orgánů hnutí s výjimkou členské schůze a orgánů dojde zvolením jejich prvních členů. Uvedené pravidlo pro vznik orgánů hnutí platí rovněž pro nové orgány hnutí, o jejichž zřízení může členská schůze s ohledem na vymezení své působnosti do budoucna rozhodnout.

 

aktuálně zastupitelé kandidátka 2022 program program 2022 odkazy kontakt  
Naše Město F-M
E-mail: zastupitele@nasemestofm.cz

facebook instagram youtube mail
© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena - politické hnutí NAŠE MĚSTO F-M